Oceanen en chemieDe Oceanen en chemie is het wereld om spannende ecosysteem De oceanen en chemie bedekken zo zeven tiende deel van het oppervlak van de aarde. Zijn begrensd door de continenten van de aarde. De oceanen vormen één on onderbroken geheel op aarde. De zee verbinden ze de uitersten van onze planeet in één groot ecosysteem. In zee komt daar in tegen een rijkdom aan plantaardig en dierlijk leven voor. Bovendien absorbeert de zee met de rivieren van het land. En zo stromen de voedingsstoffen voor ontwikkeling van een organisme in zee.

De invloed van de oceanen en chemie

Anderzijds van het vrije water op aarde bevindt zich in de oceaan en chemie dat is een gigantisch en dynamisch reservoir. Dat door de zon in gestraalde energie absorbeert en verdeelt. De oceaan hebben grote in vloed op het klimaat van de continenten.

Bovendien in de oceanen vinden we flora’s en fauna’s.  Die net zo rijk en gevarieerd zijn als die in de meest complexe ecosystemen op het land. Een combinatie van water temperatuur en stroming van voedingstoffen en het aan tal uren zon licht per dag.  Die Bepaalt de verspreiding en rijkdom van het leven in zee.

Planten groei in de oceanen en chemie

Maar in de ondiepe kustwateren treffen we vaak grote wier velden aan en grote stuken met andere zout water planten. Die aan de planten groei op het land doen denken.

Maar om in de open oceaan te kunnen groeien zouden planten.  Zich tot op tien kilometer diepte moeten kunnen verankeren. De kleine eencellige  kiezelwieren en algen zijn de ware oceanische planten. Het plantaardige leven en vooral het dierlijk leven dat daar van leeft. Want het is afhankelijk van het licht.

Maar licht dringt niet veel verder dan 30-120 meter in het water door. De vorming van koolhydraten in planten vooral koolzuur en water door de inwerking van licht. Want de zogenaamde  lichtenergie wordt gebruikt om koolhydraten om te zetten. Daar door kan dan ook alleen dicht onder de oppervlakte plaats vinden

De planton microscopisch kleine plantjes en diertjes

oceanen

De enorme
baardwalvissen

Is vooral de onmisbare basis voor alle verdere leven in de oceanen. De voedselketen van de open oceaan begint met het plantaardige plankton. Voor al het zogenaamde fytoplankton. Het fytoplankton is te klein om zelf een voor raad voedingsstoffen op te nemen. En daardoor wordt de groei  van  een productie van het gehele oceanische systeem.

Het systeem van de oceanen en chemie

Deze voeding stoffen zijn net als de planten cellen die er van leven zijn schaars. Omdat ze voort durend nieuw materiaal van af het land in zee stroomt. Als gevolg van spoedig zinken en daar door verloren gaan. Vooral het leven aan de oppervlakte. De diepste delen van de oceaan bodem zijn enorme bassins van enkele kilometers diep.

Wanneer het fytoplankton af sterft en niet wordt onder schept door de een of andere predator.  Dus zinkt het langzaam weg naar de on peilbare zwarte diepte in. Het fytoplankton moet alvorens in te diep water in zinken zo veel mogelijk voeding stoffen op nemen en om te zetten.

De volgende schakel in de voedselketen zijn de miljarden minuscule diertjes. De zoöplankton die de fytoplankton begrazen. Tezamen zijn het dierlijke en plantaardige plankton vormen. Vooral de basale voedsel bron waar van al het andere dierlijke leven afhankelijk is.

De chemie van de oceanen

De oceanen fungeren als bezink putten voor alle elementen die met de rivieren van het land komen. De chemie van de oceaan verschilt nogal van die van het zoete water. Omdat terwijl mineralen zich op hopen op de zee bodem. Als gevolg van organismen in zee  van bepaalde elementen sterker concentreren dan andere.

Omdat fosfor is van cruciaal belang voor het proces van de fotosynthese. Op deze plaatsen zorgen stromingen er voor dat water uit de duistere diepten op welt. Daar door komt de voeding stoffen weer beschik komen over de fytoplankton.

Dit diep zee water is zo wel koud als vrucht baar. Om dat fosfor in koud water beter op lost dan in warm water. Dus deze op welling gebieden zijn  buiten gewoon vruchtbare plaatsen.  Waar aflandige winden de boven laag weg duwen van de kust.

Waar door het koude water uit de diepte die plaats kan innemen. De op welling gebieden zijn de meest productieve delen van de oceanen en chemie. Daar door  herbergen de rijkste vis gronden van de wereld. Ook de meest spectaculaire zee vogel kolonies zijn nabij dergelijke zones te vinden. Zo zijn de rode pijlen warme stromen oceanen. De blauw pijlen zijn koude oceanen stromen. Vooral in het donker blauwe is de plankton is de hoe veelheid het sterktes. Hoe lichter de kleur blauw in de oceanen is de plankton het minst  hoe veelheid  gemeten.

De thermostaat van de aarde en  oceaan

De oceaan wordt terecht wel de thermostaat van de aarde genoemd. Om dat  het water een groot vermogen tot het absorberen van warmte. De oceanen hebben zo doen de een isolerende werking. Daar door al te extreme temperatuur schommelingen op aarde worden voor komen. Om dat streken dicht bij de kust.

Hebben zogenaamde zee klimaten met in vergelijking tot de typische land klimaten. Maar het effect van de oceanen op het klimaat strekt zich veel verder uit dan de kust alleen.

Mariene produktiviteit
De produktiviteit in de
oceanen verschilt sterk.
En wordt gemeten aan
de hand van de hoeveelheid
plankton (in milligrammen)
in elke kubieke meter water.

Het warme water van de Golf stroom heeft een van jaar tot jaar iets verschillende temperatuur. De verschillen zijn echter groot genoeg om de aanvang van de voor jaar dooi in. Maar de beïnvloeden van de  zuid grens van  het pak ijs ten noorden van IJsland te bepalen.

Veranderingen in de temperatuur van de lucht

Hier door strekt de invloed van de oceanen zich uit over het klimaat zo wel boven land als boven zee. Dus gebieden met hoge en lage luchtdruk wordt bepaald. Maar hangen nauw samen met de golfstromen in de oceaan. De stromingen verbinden niet alleen de diepten van de oceaan met de uitersten van onze atmosfeer.

Maar ze transporteren bovendien materiaal van het ene eind van de aarde naar het andere eind. Dit langzame maar onverbiddelijke transport van elementen maakt het mogelijk.  Dat dus  één enkel molecuul in zesduizend jaar tijd de aarde rondt gaat. Maar te bedenken dat alles wat in de oceanen terechtkomt aan deze enorme kring loop deel neemt.

Een van de eigenschappen van de oceaan is de kolossale omvang. En de gassen en elementen die in deze wateren zijn op gelost. Die vormen de reserves maar ook de spaar bank van onze planeet.

Maar ook  zij fungeren als schok breker waar mee kleine atmosferische veranderingen worden op gevangen. De zee geeft ons ook regen. De meeste regen die boven land neer slaat.  Is bovendien verdampt aan het zee oppervlak. Dit is de eindeloze kring loop van het zee oppervlak naar de lucht naar het land. Het water komt met de rivieren naar zee en weer terug. Dat zee en land twee onafscheidelijke componenten zijn van één enkel systeem.

Biologische productiviteit van de oceaan

Vooral de biologische productiviteit van de oceaan van plantaardige die dus zeven tiende van aardeoppervlak in beslag nemen.  Dus de hoe veelheid energie door plantaardige organismen geproduceerd wordt. Omdat de oceanische de ruimte massa is van het fytoplankton.

Zo klein is dat ook de planteneters de volgende schakel van de voedsel keten is. De voedsel keten van de oceaan is.  Zijn  de planten tot de aan de basis en tot aan de top van predatoren. Om dat er bij iedere op een volgende stap energie verloren gaat. Is vooral  een relatief klein voedsel aan bod voor de grotere vlees etende bacteriën. Alle zeevogels zijn ook vleesetende dieren die staan aan de top van een smallere meer gepiekt voedsel piramide.

Dan de meeste land vogels soorten. Voeg daaraan toe dat dikwijls enorme afstanden moeten worden afgelegd om voedsel te bemachtigen. Terwijl de
vaak ruwe zee en stormachtige wind waar door foerageren onmogelijk gemaakt wordt. Maar ook zal het niemand verbazen dat naar verhouding maar zo weinig  vogel soorten. Eveneens zich in het leven op open zee gespecialiseerd hebben.

De zeevogels van de oceanen

De gespecialiseerde fauna van zeevogels. Komt slechts drie procent van het totale aantal vogel soorten voor en wordt tot de zee vogels gerekend. Zee vogels zijn specialisten in een zeer veel eisende omgeving van de oceanen en chemie. De zee is feite een rijk geschakeerde lappen deken.

oceanen-vogels

Waar bovendien  de on diepe continentale rand zeeën en op welling gebieden van koud water te vinden zijn. Maar ook midden in de oceanen en chemie waar on zicht bare golf stromen  bij een komen zo ook het koud Antarctisch water. Dat het water naar de evenaar brengt. Maar ook het tropisch water van het ene eind van de oceaan en chemie naar het andere brengt.  Deze bijna onwaar neem bare oceanografische begrenzingen zorgen voor op vallen de verschillen in de zee vogel verspreiding.

Herkennen de zeevogels het verschil van de Ocean

De grenzen tussen golf stromen en de verschillende water massa’s zijn de water scheidingen van open zee. Die voor zee vogels en andere mariene organismen net zo belangrijk zijn als de rand organismen. Zelfs in het gebied rond de evenaar waar de productie van de oceaan minimaal is voedsel. Bovendien de temperatuur en zout gehalte van het water bepalen.

Die dus welke soorten plankton er voor kunnen komen en daar aan gekoppeld wordt.  Zo welke vissen en vogels en ander dieren voor voedsel. Zo word de temperatuur wordt bepaald door de herkomst van het water. Bijvoorbeeld een groot deel is smelt water van het pool ijs en is aan afhankelijke zoet en koud.

Naar mate het dichter bij de tropische zones komt. Wordt het geleidelijk zouter en warmer. Kunnen zo  subtiele veranderingen van enkele promillages in zout gehalte aan brengen. Met een enkele graad in temperatuur. Kan dus een spectaculaire verandering van de fauna tot gevolg hebben.

Foerageer met Hodes van zeevogels

Jager Die achter volgt andere zeevogels en dwingt ze hun prooi uit te braken.
Jan-van-gent Even eens duikt die in zee met de vleugels naar achteren gevouwen.
Stern duikt vooral van uit een rond vliegende groep.
Fregatvogel Duikt om voedsel van het oppervlak op te pikken maar zonder zelf te water te raken.
Schaarbek Door klieft het water oppervlak met de lange onder snavel en schept zijn voedsel zo op.
Albatros Pikt voedsel al zwemmend van het wateroppervlak als de vleugels in agressieve pose half opgeheven.
Meeuw Zwemt rond en pikt brokjes voedsel op.
Stromvogeltje Danst over het water een combinatie van hevig fladderen en water trappelen.
Franjepoot Zwemt kleine rondjes en pikt voedsel op dat door de veroorzaakte turbulentie naar de oppervlakte opwervelt.
Aalscholver In steile duik het water in gebruikt de poten om het gestroomlijnde lichaam snel voort te stuwen.
Alkachige Die achter volgt vis bij gebruikt zijn vleugels onder water voor de voort beweging.
Pijlstromvogel Maakt een ondiepe duik van enkele meters boven het water
Pinguïn Die achter volgt vis maar ook gebruikt ze de vleugels onder water om voor uit te komen

Foerageergebieden

Aan de randen van de golfstromen zijn voor zeevogels vaak hoogst aantrekkelijke foerageer gebieden te vinden. Het plankton accumuleert
langs die randen. Waar door vis en ook inkt vis worden aan getrokken maar ook dus vervolgens de vogels die daar van leven.

Zulke oceanische fronten zijn voor al in de tropen erg belangrijk. Om dat daar de constant hoge temperatuur zijn. En even eens daar mee samen hangende geringe oplosbaarheid van fosfaten. Die voor al er toe bij dragen dat de zee bijna net zo steriel is als de bodem onder een tropisch regen woud.

Het voedsel van de zee vogels is hier zo wijd verspreid. Dat het alleen de moeite loont om te jagen in gebieden waar concentraties op treden. Dat gebeurt langs dergelijke oceanische fronten al daar. Even eens opmerkelijke waar een school roof vissen een school kleinere visjes omsingelt zijn. Maar ook het op drijft naar de oppervlakte. Enkele hectische minuten lang schieten zee vogels toe. Die vooral duiken onder en vechten onderling om het plotselinge voedsel aanbod.

vis-oceanen

Gebruik en misbruik door de mens

Sinds de mens zich voor het eerst op open zee waagde. Van daar heeft hij geprofiteerd van de ervaring die zee vogels door een lange evolutie
hebben op gedaan. De Polynesische zee lieden navigeren nog steeds aan de hand van langs vliegende zee vogels. Maar ook de vele vissers uit alle delen van de wereld kunnen vertellen welke zee vogels ze moeten volgen om vis te vinden.

Aas van de vogels

Op de afgelegen atollen in de Indische Oceaan en chemie worden zee vogels niet alleen geslacht als aan vulling op het menu. Terwijl sommige worden op een wat subtielere manier gebruikt door ze juist zo angstig te maken dat ze hun voedsel uit braken. Dit braaksel gebruiken de vissers dus weer als aas.

vlees en eieren

Op de wind door geteisterde eilanden tussen Australië en ook  Tasmanië maar ook ten zuiden van Nieuw-Zeeland. Bovendien worden jaarlijks grote aantallen jonge grauwe pijlstormvogels(Puffinus griseus). En dunbek pijlstormvogels (Puffinus tenuirostris) geoogst. Om volgens traditie als schapen vlees te worden in geblikt. Op de tropische Seychellen verzamelen grote drommen mensen zich op de pieren van de havens wanneer. Dus de  kratten vol eieren van bonte sterns (Sterna fuscata). Die broeden op moeilijk bereikbare eilandjes.  En worden aangevoerd.

Mest vogels

Op afgelegen eilandjes voor de kusten van Chili en Zuid-Afrika wordt de fosfaatrijke guano van zee vogels gewonnen als kunst mest. Soms worden de zee vogels op zo’n manier geëxploiteerd. Dat er jaarlijks niet meer geoogst wordt dan wat de populatie kan verdragen zonder van grootte te veranderen. Maar het komt erg vaak voor dat er roof bouw gepleegd wordt.

Bij de guano winning wordt niet zo zeer de jaarlijkse productie verzameld. Maar de volledige aanwezige voor raad. Aan de kust van Chili en ook Peru. Waar de op welling van koud water door de Humboldt Stroom de aanwezigheid van een zeer rijke avifauna mogelijk maakt. Bovendien heeft de guano winning gezelschap gekregen van intensieve visserij.

De ansjovis is het belangrijkste voedsel van de aalscholvers en ook genten maar ook pelikanen. bovendien de guano producenten wordt hier sterk over bevist. Het resultaat is chaos onder vogels een grote sterfte en bovendien af genomen productie onder de zee vogels. Daar mee de onder gang van de guano industrie. En vervolgens de in een storting van een al zeer snel onrendabele visserij door een sterke afname van het vis bestand.

Slacht offers oceanen en chemie

In het gebied van de koude Benguela Stroom voor de kust van Namibië en Zuid-Afrika. Is een hier mee vergelijkbaar conflict ontstaan tussen vissers en guano-exploitanten. Waar van de zwart voet pinguïn en de Kaapse jan-van gent de slachtoffers zijn.

De plekken op zee waar het voor de mens economisch zin vol is om te vissen. Zijn die waar tevens de meeste zee vogels voor komen. Dat zou ons er aan kunnen herinneren dat wij mensen sámen. Voor al met alle andere levende wezens onder geschikt zijn aan de wetten van de natuur. Bij vele soorten neemt de populatie af . En de verschillende oor zaken van deze af namens geven een indicatie van de vernietigende in vloed van de mens op het ecosysteem